Search
Close this search box.

CHƯƠNG I: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Định nghĩa và diễn giải

1.1 Định nghĩa

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Tên thương mại Khu nhà ở: Mạnh Đức Victory.

Trong Nội quy khu nhà Mạnh Đức Victory (“Nội Quy”) này, những thuật ngữ viết hoa có nghĩa như sau:

 1. “Căn Nhà” hoặc “Nhà Ở” có nghĩa là một trong các căn nhà liền kề, biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố thương mại (Shophouse) trong Khu nhà ở Mạnh Đức
 2. “Chủ Đầu Tư” là Công ty cổ phần tập đoàn Mặt trời Kinh Bắc.
 3. “Khu Nhà Ở Mạnh Đức Victory” hoặc “Khu Nhà Ở”: nghĩa là khu nhà ở tại địa chỉ: Tân Hồng, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc
 4. “Chủ Sở Hữu Nhà Ở” hoặc “Chủ Sở Hữu” có nghĩa là bất kỳ cá nhân/tổ chức nào có quyền sở hữu hợp pháp đối với một hoặc hơn một Nhà Ở trong Khu Nhà Ở Mạnh Đức Victory;
 5. “Công ty Quản lý” là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý bất động sản do Chủ Đầu Tư lựa chọn khi thích hợp, có kỹ năng quản lý chuyên nghiệp đáp ứng các yêu cầu của Chủ Đầu Tư để đảm bảo Khu Nhà Ở được quản lý, vận hành và duy trì theo cách thức phù hợp;
 6. “Cư Dân” bao gồm Chủ Sở Hữu, người sử dụng, bên đi thuê, bên nhận chuyển nhượng, bên thuê lại, người đại diện của Chủ Sở Hữu hoặc là người có đăng ký hộ khẩu tạm trú, thường trú tại các Nhà Ở trong Khu Nhà Ở Mạnh Đức
 7. “Dịch Vụ Quản Lý” có nghĩa là các công việc do Chủ Đầu Tư hoặc Công Ty Quản Lý cung cấp và được quy định tại Điều 5 của Nội Quy;
 8. “Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung” có nghĩa là khu vựa chung và các công trình tiện ích chung của Khu Nhà Ở Mạnh Đức Victory bao gồm các hạng mục được liệt kê cụ thể trong Phụ Lục 1 của Nội Quy này;
 9. “Khu Nhà Phố Thương Mại” hoặc “Shophouse” nghĩa là khu vực các Nhà Ở trong Khu Nhà Ở Mạnh Đức Victory có dành diện tích kinh doanh theo thiết kế được phê duyệt của Chủ Đầu Tư;
 10. “Khách” nghĩa là bất kỳ cá nhân/tổ chức (bao gồm cả những đại diện của họ) nào khác mà không phải là Cư Dân, vào trong Khu Nhà Ở như một khách mời của Cư Dân, bao gồm nhưng không giới hạn cả nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, người bán hàng, người giúp việc/nhân viên hoặc đại diện/đại lý của họ;
 11. “Nội Quy” có nghĩa là Nội Quy Khu Nhà Ở Mạnh Đức Victory này bao gồm cả các phụ lục đính kèm và các sửa đổi, bổ sung do Chủ Đầu Tư ban hành vào từng thời điểm (nếu có);
 12. “Phần Sở Hữu Riêng của Chủ Đầu Tư” là các công trình do Chủ Đầu Tư đầu tư và xây dựng bên trong Khu Nhà Ở Mạnh Đức Victory bao gồm nhưng không giới hạn ở các phần diện tích/công trình tiện ích khác nằm ngoài Phần Sở Hữu Riêng Của Cư Dân và nằm ngoài Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung;
 13. “Phần Sở Hữu Riêng Của Cư Dân” là phần diện tích bên trong Căn Nhà và các trang thiết bị kỹ thuật gắn liền với Căn Nhà;
 14. “Phí Dịch Vụ” là khoản phí mà Cư Dân phải trả cho Dịch Vụ Quản Lý mà Chủ Đầu Tư hoặc Công Ty Quản Lý cung cấp theo cách thức thanh toán quy định tại Điều 7 thuộc Nội Quy này.

1.2 Diễn giải

 1. Trong Nội Quy này, trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác, thì các từ “khác”, “bao gồm/kể cả” “cụ thể/đặc biệt” không làm tính giới hạn, tính tổng quát của bất kỳ những từ nào đứng trước và không được hiểu là bị giới hạn trong cùng loại với từ đứng trước nếu có thể hiểu theo một nghĩa rộng hơn;
 2. Mọi dẫn chiếu đến điều, khoản, điểm, mục, phụ lục là dẫn chiếu đến các điều, khoản, điểm, mục, phụ lục của Nội Quy này.

Điều 2: Mục đích và phạm vi áp dụng

CHƯƠNG II : CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHU NHÀ Ở

Điều 3: Ban Quản Lý

 1. Lắp đặt, sửa chữa và dẫn qua Căn Nhà bất kỳ và tất cả các dây dẫn, dây cáp điện và đường ống cấp thoát nước mà Ban Quản Lý, tùy từng thời điểm, yêu cầu phải được lắp đặt, sửa chữa hoặc dẫn qua Căn Nhà cho những mục đích sửa chữa, phá bỏ/di dời/dỡ bỏ và thay thế tất cả hoặc bất kỳ các dây dẫn, cáp điện và ống dẫn đó;
 2. Tham gia bảo dưỡng hoặc sửa chữa bất kỳ Khu Vực Chung và Tiện Ích Công Cộng nào;
 3. Đánh giá nguyên nhân gây thiệt hại cho bất kỳ Căn Nhà khác hoặc bất kỳ phần khác của Căn Nhà khác có liên quan;
 4. Thực hiện và tiến hành bất kỳ công việc hoặc hành động hợp lý, cần thiết cho hoặc liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền của mình hoặc thực thi các quy định pháp luật có hiệu lực đối với Căn Nhà; và/hoặc
 5. Điều tra bất kỳ khiếu nại nào đối với Cư Dân đó.

Chủ Đầu Tư, Ban Quản Lý không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kì tử vong, thương tật, hoặc mất mát hay thiệt hại về người hoặc tài sản mà Cư Dân, Khách, các cá nhân tổ chức khác đến thăm và làm việc tại Khu Nhà Ở, thành viên gia đình hoặc người được cấp phép của họ phải gánh chịu trong thời gian ở Căn Nhà hoặc Khu Vực Chung hoặc bất cứ nơi nào nằm trong Khu Nhà Ở mà không phải phát sinh từ hành vi chủ quan, cố ý của thành viên nhân danh Ban Quản Lý, Chủ Đầu Tư được chứng minh bằng văn bản hợp lệ, hợp pháp.

CHƯƠNG III: CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ

Điều 4: Hình thức quản lý

Điều 5: Phạm vi Dịch Vụ Quản Lý

 1. Vận hành hệ thống trang thiết bị sử dụng chung (hệ thống đèn chiếu sáng, bơm nước, ….) và các tiện ích khác theo thông báo của Chủ Đầu Tư (hoặc Công Ty Quản Lý) vào từng thời điểm;
 2. Cung cấp dịch vụ và nhân sự tại Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung;
 3. Chăm sóc vườn hoa, thảm cỏ, sân chơi và các hạng mục công cộng khác trong khuôn viên của Khu Nhà Ở;
 4. Duy trì an ninh, trật tự trong Khu Nhà Ở (trực gác tại chốt, hướng dẫn thông tin cho khách, khi phát hiện các sự cố an ninh phát sinh thì có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý…);
 5. Thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên để phát hiện kịp thời dấu hiệu xuống cấp đối với Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện ích Chung, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị sử dụng chung;
 6. Sửa chữa bất kỳ hư hỏng hay khiếm khuyết nào của Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung trừ khi hư hỏng hay khiếm khuyết đó là do các Cư Dân gây ra nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của các công trình này;
 7. Kiểm tra, đôn đốc Cư Dân sinh sống trong Khu Nhà Ở tuân thủ Nội Quy; và
 8. Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, vệ sinh môi trường nhằm duy trì hoạt động bình thường của Khu Vực Chung và Công Trình Tiện Ích Chung trong suốt quá trình khai thác sử dụng.

Điều 6: Phí Dịch Vụ và các tiện ích

 1. Các chi phí cần thiết khác (nếu có).

Điều 7: Thanh toán Phí Dịch Vụ

Cư Dân phải thanh toán trước và đầy đủ Phí Dịch Vụ theo quý dương lịch, trong vòng năm (05) ngày đầu tiên của quý dương lịch đó;

Quý đầu tiên được tính từ ngày tiếp theo Ngày Bàn Giao hoặc ngày tiếp theo ngày kết thúc Thời Gian Miễn Phí cho đến ngày cuối cùng của quý dương lịch mà Ngày Bàn Giao hoặc ngày kết thúc Thời Gian Miễn Phí diễn ra và được làm tròn như sau:

 1. Thanh toán tròn 01 tháng Phí Dịch Vụ trong trường hợp Ngày Bàn Giao hoặc kết thúc Thời Gian Miễn Phí rơi vào từ ngày thứ 01 đến 15 của tháng dương lịch đó;
 2. Thanh toán ½ tháng Phí Dịch Vụ trong trường hợp Ngày Bàn Giao hoặc ngày kết thúc Thời Gian Miễn Phí rơi vào từ ngày 16 của tháng Dương lịch đó trở đi đến hết tháng.

CHƯƠNG IV: CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG VỚI CHỦ ĐẦU TƯ

Điều 8: Quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tư

 1. Thông qua Ban Quản lý thu Phí dịch vụ do cư dân thanh toán theo các điều khoản của Nội quy và quản lý ngân sách của khoản phí này, và:
 2. Có toàn quyền trực tiếp hoặc thông qua Ban quản lý chấm dứt hoặc tạm dừng bất kỳ dịch vụ hoặc yêu cầu các nhà cung cấp liên quan chấm dứt hoặc tạm dừng bất kỳ dịch vụ nào nếu cư dân hoặc khách vi phạm nội quy này.
 3. Các quyền khác theo quy định của Nội quy và pháp luật có liên

CHƯƠNG V: CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƯ DÂN

Điều 9: Quyền của cư dân

Điều 10: Trách nhiệm của cư dân đối với phần sở hữu riêng của cư dân

Đảm bảo nhà ở/căn nhà chỉ được dùng cho mục đích để ở, không được sử dụng vào mục đích khác trừ mục đích kinh doanh đối với khu nhà phố thương mại hoặc được chấp thuận đồng ý bằng văn bản bởi Ban quản lý đối với các mục đích sử dụng khác.

 1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại Nội quy này đồng thời hỗ trợ Ban Quản lý phát hiện và thông báo cho Ban quản lý các hành vi vi phạm quy định tại Nội quy này để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời
 2. Đóng phí dịch vụ và các loại phí, chi phí khác đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Nội quy này
 3. Nghiêm chỉnh thực hiện việc nộp phạt, bồi thường các tổn thất và thiệt hại trong trường hợp vi phạm cho Ban quản lý và/hoặc những người cư ngụ tại các nhà ở khác trong khu nhà ở theo quy định của Nội quy này và Pháp luật có liên quan

Phải đảm bảo các yêu cầu, quy định về khám sức khoẻ định kỳ. Khi tự phát hiện hoặc bị phát hiện đang mắc bệnh truyền nhiễm phải lập tức thực hiện các biện pháp cách ly cần thiết đảm bảo cho sự an toàn và sức khoẻ của những người xung quanh.

 1. Giữ gìn mặt ngoài của căn nhà như hiện trạng tại thời điểm bàn giao (trừ hao mòn tự nhiên) để đảm bảo tính thẩm mỹ của căn nhà cũng như cảnh quan tại khu Nhà ở Mạnh Đức
 2. Không gây thiệt hại và/hoặc thay đổi tường bên ngoài, cửa ra vào, cửa sổ, mái nhà, lối đi hoặc bất kỳ phần nào bên ngoài Căn nhà mà không có sự đồng ý của Ban quản lý.
 3. Không được gắn, lắp đặt hoặc cho phép quảng cáo, bảng thông cáo, bảng hiệu, chữ viết hoặc trưng bày, đính, gắn, treo để bất cứ thứ gì dưới bất kỳ hình thức nào đối với phần bên ngoài của Nhà ở mà có thể thấy được từ bên ngoài Nhà ở trừ trường hợp căn nhà là Nhà phố thương mại hoặc có sự đồng ý bằng văn bản của Ban quản lý.
 4. Không được thực hiện các công việc để cơi nới, che phủ ban công, mái nhà hoặc hạng mục phụ trợ của Căn nhà (nếu có) hoặc bất cứ ngoại thất/phần bên ngoài nào của Căn nhà bởi màn che, mái che, màn chiếu hoặc rèm chớp hoặc bất kỳ cách thức nào khác; hoặc tăng kích thước hoặc thay đổi kết cấu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ban quản lý.

 

 1. Bằng chi phí của mình, Cư dân có trách nhiệm bảo trì và giữ gìn cho mọi hạng mục bên trong Nhà ở luôn sạch sẽ, đảm bảo tính mỹ quan, gọn gàng và không làm ảnh hưởng đến mỹ quan chung của Khu Nhà ở tại mọi thời điểm
 2. Tất cả các việc hong khô, phơi nắng, treo quần áo, nệm, thảm hoặc những vật dụng tương tự phải được thực hiện tại khu vực quy định trong Căn nhà, tránh khỏi tầm nhìn từ bên ngoài Căn nhà.

Việc lắp đặt và sử dụng các dịch vụ điện thoại, internet, truyền hình và thông tin liên lạc nào trong Nhà ở phải được Ban quản lý chấp thuận và do nhà thầu được chỉ định của Ban quản lý thực hiện trong các đường ống chung lắp đặt tại khu Nhà ở. Chi phí cho các công việc đó sẽ do Cư dân chi trả.

 

 1. Thông báo cho bên thuê các quy định của Nội quy này và đảm bảo, chịu trách nhiệm về việc bên thuê tuân thủ mọi quy định của Nội quy cũng như yêu cầu của Ban quản lý trong quá trình cư trú tại căn nhà
 2. Thông báo cho bên Nhận chuyển nhượng các quy định tại Nội quy này. Người nhận chuyển nhượng Căn nhà phải có văn bản cam kết về việc sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định trong Nội quy này và kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu Nhà ở theo các hợp đồng/thoả thuận mà Chủ sở hữu Nhà ở trước đã tham gia. Trường hợp bên Nhận chuyển nhượng không có văn bản cam kết về các nội dung nêu trên. Cư dân chịu trách nhiệm liên đới với bên nhận chuyển nhượng về:

Trường hợp Cư dân vi phạm nội dụng nêu tại thoả thuận này. Các bên đồng ý rằng Chủ đầu tư có quyền áp dụng các biện pháp được quy định trong Nội quy tương tự như trường hợp Cư dân có hành vi vi phạm Nội quy.

Trường hợp thực hiện cải tạo Căn nhà không thuộc Điều 10.13 (a) nêu trên, Cư dân phải đảm bảo không thay đổi thiết kế, màu sơn cũng như sửa đổi bất kỳ chi tiết, hạng mục nào thuộc ngoại thất của Nhà ở khác với tình trạng ban đầu.

 1. Trong mọi trường hợp, Cư dân có trách nhiệm thông báo cho Ban quản lý để được phê duyệt bằng văn bản ít nhất mười bốn (14) ngày làm việc về nội dung sửa chữa, cải tạo Nhà ở, thiết kế biện pháp thi công, thời gian thi công và các công việc liên quan đối với việc cải tạo căn nhà.
 2. Trước khi bắt đầu thực hiện việc cải tạo căn nhà ít nhất mười lăm (15) ngày, Cư dân phải đóng cho Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý một khoản đặt cọc với giá trị là

50.000.000 đ (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng) nhằm đảm bảo nghĩa vụ của Cư dân trong việc tuân thủ Nội quy khi tiến hành sửa chữa, cải tạo nhà ở và thanh toán các hư hại (nếu có) xảy ra cho các công trình tiện ích công cộng, tài sản của Chủ đầu tư, hoặc của bên thứ ba. (“Hư hại do cải tạo nhà ở”) trong thời gian thực hiện thi công. Trong trường hợp cần phải thu dọn vật liệu dư thừa và rác thải xây dựng hay cần sửa chữa hoặc thay thế hoặc khắc phục các hỏng hóc, mất mát, thiệt hại thì chi phí phát sinh cho các hoạt động dọn vật liệu thừa, rác thải xây dựng hoặc sửa chữa, thay thế hay khắc phục bất kỳ hạng mục bị hư hỏng sẽ do Cư dân liên quan chịu.

Cư dân có trách nhiệm thanh toán bổ sung nểu khoản đặt cọc không đủ để bồi thường cho các hư hại do sửa chữa, cải tạo nhà ở (nếu có) kể trên; Ban quản lý sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc đảm bảo cho Cư dân trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày Ban quản lý nhận được văn bản yêu cầu /thông báo về việc hoàn trả khoản đặt cọc của Cư dân với điều kiện: (i) công việc cải tạo, sửa chữa đã hoàn thành và (ii) không có bất cứ hư hại do sửa chữa, cải tạo Nhà ở hoặc sau khi các hư hại do sửa chữa, cải tạo nhà ở (nếu có) đã khắc phục xong có sự xác nhận của CĐT/Ban quản lý.

 1. Đảm bảo giữ gìn vệ sinh chung và nếu làm hư hỏng hoặc gây thiệt hại cho tài sản của Chủ đầu tư hoặc Cư dân khác thì có trách nhiệm khôi phục lại nguyên trạng hoặc bồi thường trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Ban quản lý.
 2. Đảm bảo việc nhà thầu và Khách tuyệt đối tuân thủ Nội quy và các yêu cầu của Ban quản lý trong quá trình cải tạo căn nhà nhằm đảm bảo lợi ích và môi trường chung của khu nhà ở Mạnh Đức Victory
 3. Tuân thủ giờ làm việc

Trừ khi có chấp thuận bằng văn bản của Ban quản lý, công việc cải tạo căn nhà được giới hạn trong các giờ sau:

Đối với việc thi công vào ngày thứ 7 và chủ nhật, cư dân phải có trách nhiệm đảm bảo việc thi công không phát ra tiếng ồn lớn gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt chung của các cư dân khác.

 1. Trong bất kỳ trường hợp nào, Chủ đầu tư/Ban quản lý sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Cư dân nào hoặc khách của họ về bất kỳ các chi phí phát sinh, các hư hại, mất mát, thiệt hại, khiếm khuyết, hỏng hóc hoặc lỗi khác phát sinh từ/hoặc liên quan đến bất kỳ công việc cải tạo Căn nhà đối với bất kỳ căn nhà nào cho dù việc cải tạo căn nhà đó được thực hiện trong thời gian bảo hành của bất kỳ căn nhà nào.
 2. Ban quản lý có quyền ngăn chặn công việc cải tạo căn nhà và/hoặc ngăn chặn các nhà thầu, công nhân thực hiện công việc khi việc cải tạo căn nhà không tuân thủ các quy định của pháp luật hoặc Nội quy hoặc yêu cầu của Ban quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho các cư dân.

Điều 11: Trách nhiệm của Cư dân đối với khu vực Chung, công trình tiện ích chung

Cư dân không được làm tổn hại, chặt, bẻ cành hoặc phá hoại bất kể cây cối hoặc cảnh quan khác trong phạm vi Khu vực chung và công trình tiện ích chung. Cư dân có trách nhiệm bồi hoàn cho Chủ đầu tư mọi chi phí liên quan đến việc khôi phục và/hoặc trồng lại cây cối nếu Cư dân hoặc khách của cư dân đó vi phạm quy định này.

Trong trường hợp vi phạm, Ban quản lý có quyền cấm bất kỳ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện được coi là lái xe cẩu thả, đe doạ an toàn tính mạng của người tham gia giao thông khác, của cư dân.

 1. Không được đỗ bất kỳ phương tiện đi lại nào trên bất kỳ con đường chung, lòng đường và đường đi bộ hoặc bất cứ vị trí nào khác trong Khu nhà ở trừ phạm vi Căn nhà và khu vực được Ban quản lý cho phép.

Bất kỳ phương tiện nào đỗ ở bất kỳ vị trí nào trong Khu nhà ở ngoài chỗ đỗ xe đã được chỉ định sẽ bị áp dụng các chế tài, biện pháp xử lý của Ban quản lý bao gồm cả việc Phạt tiền cho chủ sở hữu.

CHƯƠNG VI: CÁC QUY ĐỊNH KINH DOANH TẠI KHU NHÀ Ở

Điều 12: Khu vực kinh doanh và thời gian kinh doanh

Cư Dân chỉ được thực hiện hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật, tại các khu vực có chức năng và mục đích kinh doanh hoặc tại khu vực khác khi có sự chấp thuận của Ban Quản Lý.

 

Điều 13: Quy định về biểu hiện, âm thanh và chiếu sáng

Điều 14: Quyền và nghĩa vụ của Cư Dân tham gia hoạt động kinh doanh

 

 1. Đóng đầy đủ các loại Thuế và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 2. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí đỗ xe, phí vệ sinh, phí bảo trì, phí quản lý vận hành và các khoản phí khác (nếu có) theo quy định của Ban Quản Lý;
 3. Không được tự ý sử dụng vỉa hè cho bất kỳ mục đích nào, trừ trường hợp được Ban Quản Lý cho phép sử dụng bằng văn bản. Trong trường hợp được cho phép sử dụng, Cư Dân kinh doanh phải tuân thủ cách thức sắp xếp thiết bị, tài sản trên vỉa hè theo hướng dẫn của Ban Quản Lý. Không được tự ý sắp xếp, di chuyển ghế băng, thùng rác, cây xanh hoặc các thiết bị tiện ích công cộng khác do Chủ Đầu Tư lắp đặt.
 4. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân viên có thẩm quyền của Ban Quản Lý, người của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra theo quy định;
 5. Sẵn sàng phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Quản Lý hoặc đơn vị có trách nhiệm thực hiện việc định kỳ bảo trì Căn Nhà;
 6. Cư Dân kinh doanh phải phối hợp và tạo điều kiện với Ban Quản Lý trong những sự kiện do Ban Quản Lý tổ chức để quảng bá hình ảnh Khu Vực Kinh Doanh;
 7. Trong trường hợp tổ chức sự kiện riêng của gian hàng, các chương trình khuyến mãi cần treo poster/banner bên ngoài gian hàng hoặc vỉa hè, cần thông báo trước cho Ban Quản Lý và được Ban Quản Lý đồng ý về nội dung, hình ảnh, kích thước, thời gian và vị trí trưng bày;
 8. Không được bày bán/trao đổi hàng hóa ở mặt sau Căn Nhà;
 9. Không thực hiện hành vi cạnh tranh thiếu lành mạnh gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Cư Dân khác;
 10. Khuyến khích sử dụng các chỉ dẫn hàng hóa/dịch vụ bằng các sản phẩm được in ấn một cách chuyên nghiệp;
 11. Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Khu Vực Kinh Doanh cho Ban Quản Lý được biết để có phương án giải quyết tối ưu;
 12. Các trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định của Nội Quy, yêu cầu của Ban Quản Lý và Cơ Quan Nhà Nước

Điều 15: Quy định về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh

 1. Khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ có quy định hoặc tự nguyện cam kết về bảo hành, Cư Dân kinh doanh phải thực hiện việc trao giấy bảo hành có ghi rõ thời gian bảo hành và địa chỉ bảo hành cho khách hàng.

Điều 16: Quyền và nghĩa vụ của khách đến giao dịch, mua bán, thăm quan

 

CHƯƠNG VII: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 17: Giải quyết tranh chấp

Các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu Nhà Ở sẽ do Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng trong Khu Nhà Ở được giải quyết trên cơ sở hòa giải (Cư Dân tự hòa giải hoặc Ban Quản Lý tổ chức hòa giải). Nếu không hòa giải được thì chuyển tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 18: Xử lý vi phạm

Nếu Cư Dân vi phạm một trong các quy định trong Nội Quy này thì Ban Quản Lý, sau khi đã có yêu cầu Cư Dân chấm dứt các hành vi vi phạm, có quyền thực hiện một hoặc nhiều biện pháp như sau:

 1. Ngưng cung cấp các tiện ích, dịch vụ đối với Cư Dân đó bao gồm các dịch vụ vệ sinh, bảo vệ và các dịch vụ công cộng khác;
 2. Yêu cầu Cư Dân đó khắc phục các hậu quả, bồi thường các thiệt hại phát sinh cho bên khác. Nếu không, Chủ Đầu Tư sẽ tự khắc phục hậu quả của các vi phạm đó và chi phí do Cư Dân vi phạm gánh chịu;
 3. Báo cáo vi phạm đó đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; và
 4. Thực hiện các biện pháp khác theo quy định tại Nội Quy và phù hợp với quy định pháp luật.

 

CHƯƠNG VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19 Điều khoản thi hành

 

Phụ lục 1

Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung (đính kèm Nội Quy Khu Nhà Ở Mạnh Đức Victory)

Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung cho Khu Nhà Ở sẽ bao gồm các phần sau:

 1. Mọi khu vực công cộng bao gồm đường nội bộ, thảm cỏ, vườn hoa, cây xanh, sân chơi chung, vỉa hè, bể bơi, hồ điều hoà, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân Tenis, sân bóng rổ …
 2. Khu vực đổ rác và các thùng rác;
 3. Các khu vực và hệ thống chung khác theo thông báo của Chủ Đầu Tư vào từng thời điểm.

PHỤ LỤC 2

Biểu phí áp dụng

Phí Dịch Vụ:

Mức Phí Dịch Vụ là: 8.000 VND/m² đất/tháng (tám nghìn Việt Nam đồng trên một mét vuông đất trong một tháng (chưa bao gồm thuế GTGT).

Được tính bằng công thức sau:

8.000 VNĐ x diện tích thửa đất (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

2. Khoản đặt cọc đảm bảo việc sửa chửa, cải tạo và hoàn thiện Nhà Ở:

Khoản đặt cọc đảm bảo cho việc sửa chữa, cải tạo áp dụng đối với các Cư Dân trong Khu Nhà Ở là: 50.000.000 VND (bằng chữ: năm mươi triệu đồng)