Theo quy định mới, từ ngày 9/8/2021, các dự án tại Nghệ An phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chí, quy mô và tỷ lệ diện tích đất tối thiểu là 1.000m2 mới được tách thành dự án độc lập…

Nghệ An: Đất phải có diện tích tối thiểu 1.000m2 mới được tách thành dự án độc lập
Ảnh minh họa

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn.

Đối tượng áp dụng của Quyết định là các nhà đầu tư quy định tại Khoản 18, Điều 3, Luật Đầu tư có liên quan đến hoạt động đầu tư và trực tiếp tham gia quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư có sử dụng đất của dự án trên địa bàn.

Đối với nhóm dự án thương mại, dịch vụ thực hiện tại Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và thị xã Hoàng Mai, tỷ lệ diện tích đủ điều kiện tách thành dự án độc lập từ 20% trở lên so với tổng diện tích khu đất để đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu 1.000m2.

Quyết định quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô và tỷ lệ diện tích đất để tách phần diện tích đất do Nhà nước giao để quản lý quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

Bên cạnh đó là đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất mà phần diện tích đất này có vị trí nằm xen kẽ với phần diện tích đất nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất được tách thành dự án độc lập để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn.

Cũng theo quy định mới này, phần diện tích đất để xem xét tách thành dự án độc lập phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

Ngoài ra, phần diện tích đất tách thành dự án độc lập bao gồm 1 hoặc nhiều thửa liền nhau, không bị chia cắt bởi các thửa đất Chủ đầu tư dự án nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, có vị trí tiếp giáp đường hiện trạng là đường cấp VI trở lên hoặc có quy hoạch đường giao thông cấp VI trở lên. Phần diện tích đất tách thành dự án độc lập có cạnh tiếp giáp đường dài tối thiểu 30 m.

Đối với nhóm dự án thương mại, dịch vụ thực hiện tại địa bàn thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò và thị xã Hoàng Mai, tỷ lệ diện tích đủ điều kiện tách thành dự án độc lập từ 20% trở lên so với tổng diện tích khu đất để đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu là 1.000m2.

Đối với các dự án được thực hiện tại các huyện, thị xã còn lại, tỷ lệ phần diện tích đủ điều kiện tách thành dự án độc lập từ 30% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu là 1.000m2.

Đối với các dự án không phải là dự án thương mại, dịch vụ thì tỷ lệ phần diện tích đủ điều kiện tách thành dự án độc lập là từ 30% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu 1.000m2…