Search
Close this search box.

Tải file word đầy đủ -> Hop Dong Mua Ban Khu do thi va dich vu phia Tay thi tran Cho

HỢP ĐỒNG ĐẶT MUA

Số: ……………../2020 /ĐM

Giữa: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG NGÂN

:

(ÔNG) BÀ: NGUYỄN VĂN A

Ký hiệu Căn Nhà: ………………………………………..

 Ngày ………… tháng ………… năm 2020

 

PHẦN 1

CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ĐẶT MUA

PHẦN 2

THÔNG TIN CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG ĐẶT MUA

 Hợp Đồng Đặt Mua này được ký vào ngày ……../…/2020 giữa Hai Bên dưới đây:

BÊN NHẬN ĐẶT MUA (sau đây gọi tắt là “Bên A”)
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Trụ sở chính:Số 130 Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP.  Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp:0102460581
Điện thoại:02437326698
Số tài khoản:…………………………………………………………………
Đại diện:Ông Nguyễn Đắc Điềm           Chức vụ: Tổng Giám đốc
Website:Hungngangroup.vn
Và:
BÊN ĐẶT MUA (sau đây gọi tắt là “Bên B”)
Ông/Bà:Nguyễn Văn  A
Số CMND/Hộ chiếu:0123456789     Ngày cấp: 01/01/2000    Nơi cấp: Hà Nội
Hộ Khẩu Thường Trú:…, Hà Nội
Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………………………………
Email:…………………………………………………………………
 
 

 

PHẦN 3

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG ĐẶT MUA

Xét rằng:

Hai Bên đồng ý ký kết Thỏa Thuận Đặt Mua với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

ĐIỀU 2.  ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 3.  GIÁ TRỊ KHOẢN ĐẶT MUA.

Thông tin tài khoản của Bên A như sau:

ĐIỀU 4.  HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN NHÀ

ĐIỀU 5. DỰ KIẾN BÀN GIAO CĂN NHÀ

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

ĐIỀU 8. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

ĐIỀU 9.  TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 11. BẤT KHẢ KHÁNG

11.1     Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra trong thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng này, nằm ngoài mong muốn và khả năng kiểm soát của Các Bên như thiên tai, hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, sự thay đổi chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam… Mọi vấn đề có liên quan đến nội dung của Hợp Đồng này nhưng do Sự kiện bất khả kháng làm gián đoạn thì Các Bên sẽ bàn bạc lại và đi đến thống nhất bằng văn bản và giải quyết theo quy định của Pháp luật.

11.2     Bên A sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng Đặt Mua gây ra do những thay đổi về chính sách, pháp luật của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và/hoặc trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. Bên A chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chế tài phạt vi phạm đối với những sự kiện được quy định cụ thể tại Hợp Đồng Đặt Mua. Ngoài các quy định tại Hợp Đồng Đặt Mua này, Bên A sẽ không phải chịu bất kỳ chế tài vật chất nào khác đối với Bên B và Bên Thứ Ba liên quan đến Bên B.

ĐIỀU 12. BẢO MẬT

Hai Bên cam kết bảo mật thông tin Hợp Đồng này, trừ khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 13. TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Trong trường hợp nếu ngày có liên quan là ngày chủ nhật hoặc ngày lễ theo quy định của Nhà nước thì các thông báo, đề nghị, yêu cầu hay thư từ giao dịch nói trên sẽ được xem là Bên kia nhận vào ngày làm việc kế tiếp ngay sau đó;

ĐIỀU 14. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

ĐẠI DIỆN BÊN ABÊN B

 

PHẦN 4

CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM HỢP ĐỒNG ĐẶT MUA

Bao gồm:

–             PHỤ LỤC 1. THÔNG TIN CĂN NHÀ
–             PHỤ LỤC 2. GIÁ BÁN CĂN NHÀ, KHOẢN ĐẶT MUA VÀ TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN.
–             PHỤ LỤC 3. ĐỀ NGHỊ NỘP TIỀN ĐẶT MUA
–             PHỤ LỤC 4. THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN NHÀ LIỀN KỀ

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1

THÔNG TIN CĂN NHÀ

                                  Đính kèm Hợp Đồng Đặt Mua số …………./2020/HĐĐM    

 1. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT THỬA ĐẤT
Ký hiệu thửa đất:
Diện tích ô đất:………. m2
Địa chỉ:Dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A – Khu 3, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Bản vẽ quy hoạch 1/500 số:……….
Hình thức sử dụng:……..
Mục đích sử dụng:…….
Thời hạn sử dụng:……..
 1. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CĂN NHÀ
  1. Đặc điểm chung.
Mức độ hoàn thiện:……..
Diện tích xây dựng:………. m2
Số Tầng:………..
 1. Danh mục vật tư xây dựng

Các Bên thống nhất rằng, Căn Nhà được bàn giao cho Bên B là khi đã hoàn thành việc xây thô, hoàn thiện mặt tiền với các hạng mục, vật liệu dự kiến như sau:

Tên Hạng MụcVật liệu, thiết bị dự kiến
Cửa………. m2
Cổng……….
Gạch lát……….
Sơn…

Lưu ý: Các Bên công nhận rằng trong quá trình thi công, Bên A có quyền thay đổi các vật liệu khác có chất lượng và tiêu chuẩn tương đương nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo thỏa thuận.

 

PHỤ LỤC 2

GIÁ BÁN CĂN NHÀ, KHOẢN ĐẶT MUA VÀ TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN

Đính kèm Hợp Đồng Đặt Mua Căn Nhà Liền Kề số: ……../…………/HĐĐM

 

 1. GIÁ BÁN CĂN NHÀ:

Hai bên thống nhất khi đủ điều kiện ký Hợp Đồng mua bán theo quy định của Pháp luật, Giá bán Căn nhà tại Hợp Đồng này là giá của Hợp Đồng  mua bán, cụ thể:

 1. Phần giá trị chuyển nhượng Quyền Sử dụng Đất:

(Bằng chữ: …….. /một mét vuông diện tích đất)

(Bằng chữ: ……..)

 1. Phần giá trị xây dựng căn nhà:

(Bằng chữ: ……..)

 1. Tổng Giá trị Căn nhà: ……………………….. VND

(Bằng chữ: ……..).

 1. KHOẢN ĐẶT MUA VÀ TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN:
 2. Khoản Đặt Mua:

Trên cơ sở đề nghị của Bên B, Bên A đồng ý nhận Khoản Đặt Mua bằng một khoản tiền là …….. VND (Bằng chữ: ……..) tương ứng với 60% Giá trị Quyền Sử dụng đất quy định tại Điểm 1 Mục I Phụ Lục này.

 1. Tiến độ nộp tiền

Bên B trực tiếp nộp Khoản Đặt Mua cho Bên A theo lịch cụ thể sau:

Lần 1: 30% Giá trị Quyền Sử dụng đất ngay khi ký kết Hợp Đồng Đặt Mua tương ứng với số tiền……………..VNĐ (Bằng chữ:…………..).

Lần 2: 30% Giá trị Quyền Sử dụng đất sau 03 tháng kể từ ngày ký kết Hợp Đồng Đặt Mua tương ứng với số tiền……………..VNĐ (Bằng chữ:…………..).

 1. Tiến độ nộp tiền dự kiến của Hợp Đồng Mua Bán căn nhà liền kề

            Lần 1: ……….% tổng giá trị căn nhà ngay khi ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề

Lần 2: ……….% tổng giá trị căn nhà sau ……. kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề

Lần 3: 5% tổng giá trị căn nhà khi có thông báo nhận bàn giao sổ đỏ

 

PHỤ LỤC 3

ĐỀ NGHỊ NỘP TIỀN ĐẶT MUA

                   Đính kèm Hợp Đồng Đặt Mua Căn Nhà Liền Kề số………./……HĐĐM                                                                               

Hà Nội, ngày ………. tháng ………. năm 2020

Kính gửi:           Quý Khách hàng: ……………….         

 

Căn cứ vào Hợp Đồng Đặt Mua số …….., ngày ………. tháng ………. năm ………., chúng tôi trân trọng đề nghị Quý Khách hàng nộp tiền Đặt Mua theo quy định tại Điều 3 và Phụ Lục 2 của Hợp Đồng Đặt Mua, cụ thể như sau:

 1. Số tiền đặt mua: …….. VND

(Bằng chữ: …….. Việt Nam Đồng)

 1. Thời hạn nộp tiền: …….
 2. Địa điểm nộp tiền: Trụ sở Công ty Cổ Phần Đầu tư Nhà và Thương Mại Hưng Ngân

Địa chỉ: Số 130 Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Hoặc chuyển khoản vào tài khoản dưới đây:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Đầu tư Nhà và Thương Mại Hưng Ngân

Số tài khoản: ………………

Tại: ………………………..

Chúng tôi xin lưu ý rằng Quý Khách hàng có trách nhiệm nộp đủ số tiền trên đúng thời hạn quy định.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách hàng.

 

Trân trọng cảm ơn!

             

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

PHỤ LỤC 4

THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN NHÀ

             Đính kèm Hợp Đồng Đặt Mua Căn Nhà Liền Kề số …..……/………/HĐĐM                                                                               

 

 

Hà Nội, ngày ………. tháng …….. năm 2020

Kính gửi:            Quý Khách hàng: ……..       

 

Căn cứ vào Hợp Đồng Đặt Mua số …….., ngày ………. tháng ………. năm ………., Công ty Cổ Phần Đầu tư Nhà và Thương Mại Hưng Ngân thông báo với Quý Khách hàng rằng đến nay Dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A – Khu 3, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã đảm bảo các điều kiện để ký kết Hợp Đồng Mua Bán theo Quy định của Pháp luật.

Công ty Cổ Phần Đầu tư Nhà và Thương Mại Hưng Ngân trân trọng kính mời Quý Khách hàng đến ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề cho Căn Nhà ký hiệu:………Khi đi Quý Khách hàng vui lòng mang theo các hồ sơ sau để thực hiện ký Hợp Đồng  Mua bán.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Bộ phận Thủ tục – P. Kinh Doanh – Công ty CP Đầu tư Nhà và Thương Mại Hưng Ngân

Địa chỉ: Số 130 Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: …………..

Xin trân trọng cảm ơn! 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tải file word đầy đủ -> Hop Dong Mua Ban Khu do thi va dich vu phia Tay thi tran Cho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *